Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Declercq Group

Ten aanzien van de dienstverlening van Declercq Group gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van Declercq Group aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt c.q. geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een dienstverlener.

Dienstverlener: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft op een of meer opdrachten van een opdrachtgever.

Opdracht: een bericht op de website waarin een opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten. 

Gebruiker: opdrachtgevers, dienstverleners en andere personen die gebruik maken van de website. 

Dienst: de dienstverlening die door Declercq Group wordt aangeboden door middel van de website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgevers en dienstverleners met elkaar in contact komen. 

Declercq Group: R-design BV gevestigd aan de ledestraat 27, 9971 Kaprijke, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0739595702

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Declercq Group en de gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2
Declercq Group is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. 

2.3
De algemene voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4
In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden. 

2.5
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald. 

2.6
Tussen Declercq Group en gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. 

2.7
Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Declercq Group zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

Artikel 3 Dienstverlening

3.1
Declercq Group biedt op haar website een platform aan waarop opdrachtgevers en dienstverleners:
•                Met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening en;
•                Afspraken met betrekking tot opdrachten kunnen maken.
Declercq Group heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Declercq Group is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2
Declercq Group heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de gebruikers zelf, opdrachten, referenties dn offertes is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Declercq Group draagt voor de inhoud van opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Declercq Group verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en dienstverleners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. 

3.3
Declercq Group biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

Met name garandeert Declercq Group niet:

•                Dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van Declercq Group onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4
Declercq Group is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Declercq Group ontstaat. 

Artikel 5. Registratiekost, Opdrachtgevers, Tarieven en Betaling

Registratie kost

5.1
Dienstverleners (Vakmannen genaamd) betalen aan Declercq Group een eenmalige vergoeding voor het registreren als vakman.

Tarieven

5.6
Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Declercq Group in euro’s, Incl BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd. 

Artikel 8 Accounts

8.1
Om een gebruiker te worden van Declercq Group en toegang te krijgen tot de services van Declercq Group heeft men een account nodig. De gebruiker gaat ermee akkoord bij alle formulieren op de website informatie in te vullen die op waarheid berust, accuraat en compleet is. Daarnaast zal de gebruiker deze informatie regelmatig updaten om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat blijft. 

8.2
Je geeft Declercq Group toestemming om door middel van derde partijen u identiteit en credibiliteit na te gaan.  Declercq Group behoudt het recht accounts te verwijderen of op te schorten waarvan de identiteit van de gebruiker niet achterhaald kan worden of vervalst is. 

8.3
Je zult niets ondernemen wat het feedback systeem of referentiesysteem van Declercq Group fraudeert. Hieronder valt met name het kunstmatig genereren van positieve feedback over jezelf door middel van het gebruik van meerdere accounts. Vaststelling van dit soort fraude leidt tot onmiddellijke opschorting van uw account. 

8.4
Ben ervan bewust dat we mogelijk uw account kunnen opschorten, verwijderen of u de toegang kunnen ontnemen van Declercq Group, inclusief de services die voortvloeien uit Declercq Group, indien we merken dat de activiteiten die u ontplooit op Declercq Group in strijd zijn met onze algemene voorwaarden. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
Hoewel Declercq Group zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Declercq Group of haar leidinggevende ondergeschikten, is Declercq Group niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd. 

10.2
Declercq Group is nimmer aansprakelijk voor enige schade van gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering. 

10.3
Declercq Group kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van Declercq Group. 

10.4
Declercq Group is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten. 

10.5
Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Declercq Group jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. 

10.6
Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt. 

10.7
De gebruiker vrijwaart Declercq Group tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten. 

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1
Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Declercq Group en gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Declercq Group. 

12.2
Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 

12.3
Declercq Group kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren. 

12.4
Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van Declercq Group en zijn beschermd met copyright. 

12.5
Naast deze Algemene voorwaarden gelden ook de antwoorden op de veel gestelde vragen, gepubliceerd op de website als voorwaarden voor het gebruik van Declercq Group en haar services. 

12.6
Op de overeenkomst tussen gebruiker en Declercq Group is Belgisch recht van toepassing.